Κοροναϊός : Αυτές είναι οι νέες πλατφόρμες για ενοίκια και επίδομα 800 ευρώ

Έτοιμες να λειτουργήσουν είναι οι πλατφόρμες για το επίδομα 800 ευρώ και για τη μείωση ενοικίων, για εργαζόμενους και επιχειρήσεις.

800Ε.jpg

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, σήμερα υπεγράφησαν οι δυο υπουργικές αποφάσεις με τις οποίες δίνεται η δυνατότητα υλοποίησης των πρόσφατων πρωτοβουλιών της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πανδημίας του κοροναϊού στους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις:

1) Την αποζημίωση ειδικού σκοπού για τους εργαζομένους ύψους 800 ευρώ καθώς και

2) την στήριξη εργαζόμενων-επιχειρήσεων μέσα από την μείωση των μισθωμάτων (κύριας κατοικίας- επαγγελματικά).

Οι πλατφόρμες

Οι αποφάσεις αναφέρονται σε δύο ηλεκτρονικά έντυπα, που αφορούν εργοδότες και εργαζομένους, τα οποία θα κατατίθενται στις δύο ειδικές πλατφόρμες που ετοιμάστηκαν σε πολύ γρήγορο χρόνο:

Η μία ηλεκτρονική πλατφόρμα θα είναι για τους εργοδότες η οποία θα ανοίξει σήμερα και θα βρίσκεται στο Πληροφοριακό Σύστημα Εργάνη και η ειδική πλατφόρμα για τους εργαζόμενους supportemployees.yeka.gr θα βρίσκεται στον ιστότοπο της Γενικής Γραμματείας Εργασίας του Υπουργείου.

Οι εργοδότες-εργαζόμενοι θα πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί κατά την διαδικασία αυτή καθώς η ψευδής δήλωση για προσωπικό όφελος επισείει ποινές κάθειρξης μέχρι και 10 έτη.

Τι προβλέπουν οι υπουργικές αποφάσεις για το επίδομα 800 ευρώ για τα ενοίκια

Η υπουργική απόφαση για τους εργοδοτες

Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων – Εργοδοτών1 των οποίων η επιχειρηματική δραστηριότητά τους είτε έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής οπότε είναι δικαιούχοι μείωσης μισθώματος επαγγελματικών μισθώσεων, είτε πλήττονται σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ, λόγω των μέτρων  αντιμετώπιση της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΟΑΕΔ

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ Σ.ΕΠ.Ε.

 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 

ΑΡ. ΠΡΩΤ.:

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 

A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

ΝΑΙ

 

ΟΧΙ

 

Α.Μ.Ε.

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ή

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΟΝΟΜΑ

 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ

 

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

 

ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

 

ΑΦΜ

 

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

 

 

Το έντυπο

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Υπεύθυνη Δήλωση Εργαζόμενων με εξαρτημένη εργασία σε Επιχειρήσεις – Εργοδότες1 των οποίων, είτε η επιχειρηματική δραστηριότητά τους έχει ανασταλεί με εντολή δημόσιας αρχής, οπότε οι εργαζόμενοι είναι δικαιούχοι μείωσης μισθώματος κύριας κατοικίας, είτε πλήττονται σημαντικά, βάσει των οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών ΚΑΔ,  λόγω των μέτρων αντιμετώπισης της μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τη χορήγηση έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωση ειδικού σκοπού  

 

ΑΡ. ΠΡΩΤ.:

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

 

A. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΔΟΤΗ

ΦΥΣΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ

ΝΑΙ

 

ΟΧΙ

 

Α.Μ.Ε.

 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ή

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΟΝΟΜΑ

 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΕΡΑ

 

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

 

ΑΡΜΟΔΙΑ ΔΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ

 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

 

ΑΦΜ

 

ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ

ΚΩΔΙΚΟΣ

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ

 

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ

   ΕΡΓΟΔΟΤΗ ΣΤΟ ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ

Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

ΑΦΜ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ

 

ΑΜΚΑ

 

ΕΠΩΝΥΜΟ

 

ΟΝΟΜΑ

 

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ

 

ΟΝΟΜΑ ΜΗΤΡΟΣ

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΚΙΝΗΤΟ

 

EMAIL

 

ΤΙΤΛΟΣ, ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ IBAN

ΤΡΑΠΕΖΑ

 

ΚΩΔ

 

IBAN

GR

Με την υποβολή της παρούσας παρέχω σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 7 & 9 του Γενικού Κανονισμού Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ/679/2016 και την ισχύουσα νομοθεσία τη ρητή συγκατάθεσή μου στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και αποδέχομαι τη συλλογή, επεξεργασία και αποθήκευση των προσωπικών μου δεδομένων για λόγους δημοσίου συμφέροντος.

Γ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΔΗΛΩΣΗΣ

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/19862, με την παρούσα δηλώνω ότι:

 α) η σύμβαση εργασίας μου με την ανωτέρω επιχείρηση έχει ανασταλεί από                                    

 β) η σύμβαση εργασίας μου με την ανωτέρω επιχείρηση έχει λυθεί από 1/3/2020 έως και 20/3/2020 με:

 καταγγελία σύμβασης εργασίας                      την                    

   ή

 οικειοθελή αποχώρηση                                    την    

 

γ) Μισθώνω κύρια κατοικία3                                   Δεν μισθώνω  

  Στοιχεία Εκμισθωτή:  Ονοματεπώνυμο                                                              ΑΦΜ:

  Δ/νση μίσθιου ακινήτου:

 Επίσης αιτούμαι την υπαγωγή μου στα μέτρα στήριξης των διατάξεων των από 14.03.2020 ΠΝΠ (Α΄64)  και 20.03.2020 ΠΝΠ (Α΄68).

1 Όπου αναφέρεται ο όρος επιχείρηση-εργοδότης νοούνται όλοι όσοι απασχολούν προσωπικό με εξαρτημένη εργασία. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται και οι ατομικές επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που απασχολούν προσωπικό με εξαρτημένη εργασία..

2 «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά  με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του  άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών»

3   Το πεδίο συμπληρώνεται μόνο αν ο ΚΑΔ του εργοδότη ανήκει σε εκείνους που ανεστάλη η επιχειρηματική τους δραστηριότητα με εντολή δημόσιας αρχής.

 

1 Όπου αναφέρεται ο όρος επιχείρηση-εργοδότης νοούνται όλοι όσοι απασχολούν προσωπικό με εξαρτημένη εργασία. Στην κατηγορία αυτή υπάγονται και οι ατομικές επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες που απασχολούν προσωπικό με εξαρτημένη εργασία..

2 «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά  με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του  άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών»

3   Το πεδίο συμπληρώνεται μόνο αν ο ΚΑΔ του εργοδότη ανήκει σε εκείνους που ανεστάλη η επιχειρηματική τους δραστηριότητα με εντολή δημόσιας αρχής.

Σύμφωνα με τον υπουργός Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γιάννη Βρούτση «οι δύο πλατφόρμες αποτελούν ένα μοναδικό εγχείρημα και οφείλω συγχαρητήρια τόσο στην Γενική Γραμματέα του Υπουργείου, κ. Αννα Στρατινάκη όσο και στο στελεχιακό δυναμικό του Υπουργείου Εργασίας που κατάφεραν να το δημιουργήσουν από μηδενική βάση και να το ολοκληρώσουν σε ελάχιστο χρόνο. Πρόκειται για τα δύο σημαντικά εργαλεία του Υπουργείου που θα στηρίξουν την προσπάθειά μας για την διαφανή, γρήγορη και αποτελεσματική αποζημίωση των εργαζομένων και των επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία του ιού».

Πηγή: in.gr

Επιμέλεια:Χρήστος Χαρδούβελης